ברוכים הבאים לפשוט.

1. כללי

    1.1. השימוש באתר כפוף לקריאת/ה ולהסכמת/ה של כל גולש/ת ("משתמש" או "לקוח") לתנאי תקנון זה ("התקנון").

    1.2. האתר מופעל על ידי פשוט, ע.מ 028451151, שכתובתו הנדיב 10, גבעתיים ("פשוט").

    1.3. פשוט זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, המבנה, התוכן, מחירים וכל מה שתמצא פשוט לנכון לשנות.

    1.4. ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

    1.5. תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין פשוט לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.

          1.5.1. פעולה באתר הינה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

          1.5.1.1. רישום לאתר על ידי שם משתמש וסיסמה פרטית.

          1.5.1.2. רכישת נכס ו/או שירות ("מוצר") המוצעים באתר למכירה.

          1.5.1.3. גלישה באתר האינטרנט של פשוט תוך קריאת תכנים וצפייה בפרסומות.

          1.5.1.4. גלישה בבלוג המופעל במסגרת אתר זה על ידי פשוט.

          1.5.1.5. יצירת קשר דרך טפסי אתר פשוט והבלוג.

          1.5.1.6. מילוי הסקר המופיע באתר פשוט.

     1.6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר , למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 

2. תכני האתר
פשוט משמשת כמתווכת בין הלקוח והיצרן/ספק/יבואן ("היצרן") של המוצר הנרכש על ידי המשתמש באמצעות האתר, ובמסגרת תיווך זה מפרסמת מידע אודות מוצרים המתקבלים מאת היצרנים. נתונים אודות המוצרים אשר מופיעים באתר פורסמו כפי שהתקבלו מהיצרן ועל כן הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של המוצר הספציפי. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר מידע איכותי מדויק מפורט ונכון, הכולל תוכן מסחרי, פרטים אודות מוצרים ותוכן פרסומי, הנמסרים ע"י יצרנים שונים. תכנים אלו יופיעו בצורת טקסט, תמונה או קול. פשוט לא תישא בכל אחריות לתכנים אלו שיפורסמו באתר אשר סופקו על ידי יצרנים. האחריות היחידה לתכנים המופיעים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היצרן אשר סיפק את המידע. פרסום תכנים אלו באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש את המוצר המוצע בהם למכירה, ופשוט לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר. כמו כן יצוין כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין תמונתם לבין המוצר הנמכר.

     2.1. מידע שבאתר
התכנים באתר פשוט הינם תכנים מקוריים, אשר נכתבו לאחר מחקר מעמיק ובדיקות חוזרות. חלק מהתכנים הינם לינקים למידע בצורת טקסט או תמונות או ווידאו ממקורות אחרים. מפעילת האתר עושה את מיטב המאמצים לספק מידע מהימן ומדויק, אך במידה ונמצא כי המידע אינו מדויק או מהימן, אין האתר אחראי לכל נזק או עוגמת נפש שייגרמו כתוצאה מכך. הזכויות לתכנים כמו גם לתמונות המקוריות באתר שייכים לפשוט ואין לעשות בהם שימוש לרבות הפצתם בפומבי ללא אישור מראש ומפורש בכתב מהנהלת פשוט.

     2.2. קניין רוחני

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו ובאתר הבלוג שמורים לפשוט. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות לעבד ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל דבר הקשור באתר ו/או באתר הבלוג, בתכנם המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מפשוט, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

 

3. אחראיות

     3.1. פשוט מאפשרת למשתמש לרכוש נכסים ו/או שירותים המוצעים למכירה על ידי היצרנים השונים בדרך נוחה ומהירה באמצעות האתר. פשוט עושה את מירב המאמצים על מנת שהנכסים ו/או השירותים המוצגים באתר יגיעו אליה מהיצרן כשהם תקינים ושלמים לחלוטין . לכן, מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, האחריות לגבי טיב המוצר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכי המשתמש ו/או פגמים שנתגלו בו לאחר המכירה תחול במלואה על היצרן המנוי על הנכס/השירות הספציפי שנרכש.

     3.2. פשוט מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ובמסגרת כך, פשוט עושה ככל שביכולתה להגן על האתר מפני הפרעות ו/או פריצות ו/או התקפות על האתר. כמו כן, פשוט עשויה לבצע פעולות תחזוקה לאתר מעת לעת ובכלל זה עשויה להשבית את האתר לפרקי זמן ממושכים. פשוט תעשה מאמצים על מנת להימנע מהפסקות כאמור ולקצר פרקי זמן אלה במידת האפשר. עם זאת, פשוט לא תישא באחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועה פעולות באתר ו/או עקב שיבושים בפעילות האתר ו/או הפסקות לפרקי זמן קצרים או ארוכים. פשוט ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצטרפותך לאתר לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהצטרף לאתר ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.

 

4. ביצוע פעולות באתר

      4.1. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובדת פשוט.

          4.1.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובדת פשוט, פשוט רשאית למנוע ביצוע פעולות באתר באם:

                    4.1.1.1. המשתמש מסר פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו"ב באמצעות האתר.

                    4.1.1.2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בפשוט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות פשוט או ספקיה.

                    4.1.1.3. שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום לשימוש בדרך כלשהי.

                    4.1.1.4. הוזנו פרטי כרטיס אשראי חסרים.

                    4.1.1.5. פשוט החליטה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

     4.2. בעת ביצוע פעולות באתר תידרש להזין פרטים אישיים כגון: שם, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, סיסמא, מס' ת"ז ופרטי כרטיס אשראי.

     4.3. על פי חוק אין חובה להזין פרטים אישיים. המזין פרטיו האישיים לאתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו בלבד וזאת על מנת להיכלל במאגר המידע של פשוט. ביד כל משתמש ה זכות להימחק ממאגר המידע של פשוט על ידי משלוח הודעה לפשוט באחד מדרכי ההתקשרות המופיעים בתקנון זה.

     4.4. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. פשוט תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לפשוט ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

     4.5. על המשתמש להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. פשוט שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחייבות זו תופר ע"י המשתמש.

 

5. סודיות ופרטיות

     5.1. אנו בפשוט מכבדים את הפרטיות של כל לקוחותינו ועושים את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיכם האישיים.
פשוט מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה שנמסרו לה בעת ביצוע פעולות באתר. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של פשוט אך ולא יועברו על ידי פשוט לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך קידום מטרות פשוט.

     5.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1 לעיל, פשוט לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן :

          5.2.1. במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בפשוט ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

          5.2.2. במקרה שבו הלקוח עשה שימוש בשירותי פשוט לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

          5.2.3. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם פשוט או מי מטעמה;

          5.2.4. במקרה בו התקבל בידי פשוט צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על פשוט חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

          5.2.5. לקוח/ה שבכוונתם למכור את המוצרים או השירותים שנרכשו באתר לצד ג׳.

          5.2.6. לקוח/ה שהזין לאתר פרטים שגויים אודותיו במתכוון.

          5.2.7. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין פשוט.

     5.3. באישור תקנון זה הינך מסכים לכך שפשוט תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו"ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת לפשוט כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר פשוט, הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל על מנת לשכלל ולפתח את מערכת האתר לצורך קידום מטרות פשוט. על אף האמור בסעיף 5.2 פשוט רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

6. שימוש ב- cookies:

     6.1. על מנת שלא תצטרך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם שתבקר באתר במדור המחייב רישום ועל מנת לשפר את חווייתך מהאתר, פשוט תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות(cookies) . כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookies אך יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי בסירוב משתמש לקבלcookies- .

     6.2. השרת של פשוט עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש המידע כולל בין היתר, כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, האתר שהפנה את המשתמש אל אתר פשוט וכ"ד. פשוט עשויה להשתמש במגוון שירותים של צדדים שלישים על מנת לספק ללקוח את השירות אשר במסגרתם עשוי להיאסף מידע על הלקוחות בידי הצדדים השלישיים.

 

7. רכישות ותשלומים

     7.1. ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע"י בעל כרטיס האשראי. וכן דרך PAYPAL או בשיחת טלפון.

     7.2. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש לבצע רכישת נכס ו/או שירות , תבוטל הרכישה ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏החזרות, יחולו.

     7.3. המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של הנכס או השירות לרבות רכיב המע"מ ולמעט רכיב המשלוח אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום.

     7.4. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים, רשאית פשוט לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

     7.5. ניתן לשלם בתשלומים, בהתאם למדיניות הנהוגה בחברת האשראי של בעל הכרטיס.

     7.6. התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגטלית, ומאושרים ע״י מס הכנסה.

 

8. רכישה בטוחה

     8.1.

ברוכים הבאים לפשוט.

1. כללי

    1.1. השימוש באתר כפוף לקריאת/ה ולהסכמת/ה של כל גולש/ת ("משתמש" או "לקוח") לתנאי תקנון זה ("התקנון").

    1.2. האתר מופעל על ידי פשוט, ע.מ 028451151, שכתובתו הנדיב 10, גבעתיים ("פשוט").

    1.3. פשוט זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, המבנה, התוכן, מחירים וכל מה שתמצא פשוט לנכון לשנות.

    1.4. ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

    1.5. תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין פשוט לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.

          1.5.1. פעולה באתר הינה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

          1.5.1.1. רישום לאתר על ידי שם משתמש וסיסמה פרטית.

          1.5.1.2. רכישת נכס ו/או שירות ("מוצר") המוצעים באתר למכירה.

          1.5.1.3. גלישה באתר האינטרנט של פשוט תוך קריאת תכנים וצפייה בפרסומות.

          1.5.1.4. גלישה בבלוג המופעל במסגרת אתר זה על ידי פשוט.

          1.5.1.5. יצירת קשר דרך טפסי אתר פשוט והבלוג.

          1.5.1.6. מילוי הסקר המופיע באתר פשוט.

     1.6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר , למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 

2. תכני האתר
פשוט משמשת כמתווכת בין הלקוח והיצרן/ספק/יבואן ("היצרן") של המוצר הנרכש על ידי המשתמש באמצעות האתר, ובמסגרת תיווך זה מפרסמת מידע אודות מוצרים המתקבלים מאת היצרנים. נתונים אודות המוצרים אשר מופיעים באתר פורסמו כפי שהתקבלו מהיצרן ועל כן הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של המוצר הספציפי. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר מידע איכותי מדויק מפורט ונכון, הכולל תוכן מסחרי, פרטים אודות מוצרים ותוכן פרסומי, הנמסרים ע"י יצרנים שונים. תכנים אלו יופיעו בצורת טקסט, תמונה או קול. פשוט לא תישא בכל אחריות לתכנים אלו שיפורסמו באתר אשר סופקו על ידי יצרנים. האחריות היחידה לתכנים המופיעים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היצרן אשר סיפק את המידע. פרסום תכנים אלו באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש את המוצר המוצע בהם למכירה, ופשוט לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר. כמו כן יצוין כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין תמונתם לבין המוצר הנמכר.

     2.1. מידע שבאתר
התכנים באתר פשוט הינם תכנים מקוריים, אשר נכתבו לאחר מחקר מעמיק ובדיקות חוזרות. חלק מהתכנים הינם לינקים למידע בצורת טקסט או תמונות או ווידאו ממקורות אחרים. מפעילת האתר עושה את מיטב המאמצים לספק מידע מהימן ומדויק, אך במידה ונמצא כי המידע אינו מדויק או מהימן, אין האתר אחראי לכל נזק או עוגמת נפש שייגרמו כתוצאה מכך. הזכויות לתכנים כמו גם לתמונות המקוריות באתר שייכים לפשוט ואין לעשות בהם שימוש לרבות הפצתם בפומבי ללא אישור מראש ומפורש בכתב מהנהלת פשוט.

     2.2. קניין רוחני

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו ובאתר הבלוג שמורים לפשוט. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות לעבד ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל דבר הקשור באתר ו/או באתר הבלוג, בתכנם המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מפשוט, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

 

3. אחראיות

     3.1. פשוט מאפשרת למשתמש לרכוש נכסים ו/או שירותים המוצעים למכירה על ידי היצרנים השונים בדרך נוחה ומהירה באמצעות האתר. פשוט עושה את מירב המאמצים על מנת שהנכסים ו/או השירותים המוצגים באתר יגיעו אליה מהיצרן כשהם תקינים ושלמים לחלוטין . לכן, מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, האחריות לגבי טיב המוצר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכי המשתמש ו/או פגמים שנתגלו בו לאחר המכירה תחול במלואה על היצרן המנוי על הנכס/השירות הספציפי שנרכש.

     3.2. פשוט מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ובמסגרת כך, פשוט עושה ככל שביכולתה להגן על האתר מפני הפרעות ו/או פריצות ו/או התקפות על האתר. כמו כן, פשוט עשויה לבצע פעולות תחזוקה לאתר מעת לעת ובכלל זה עשויה להשבית את האתר לפרקי זמן ממושכים. פשוט תעשה מאמצים על מנת להימנע מהפסקות כאמור ולקצר פרקי זמן אלה במידת האפשר. עם זאת, פשוט לא תישא באחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועה פעולות באתר ו/או עקב שיבושים בפעילות האתר ו/או הפסקות לפרקי זמן קצרים או ארוכים. פשוט ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצטרפותך לאתר לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהצטרף לאתר ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.

 

4. ביצוע פעולות באתר

      4.1. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובדת פשוט.

          4.1.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובדת פשוט, פשוט רשאית למנוע ביצוע פעולות באתר באם:

                    4.1.1.1. המשתמש מסר פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו"ב באמצעות האתר.

                    4.1.1.2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בפשוט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות פשוט או ספקיה.

                    4.1.1.3. שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום לשימוש בדרך כלשהי.

                    4.1.1.4. הוזנו פרטי כרטיס אשראי חסרים.

                    4.1.1.5. פשוט החליטה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

     4.2. בעת ביצוע פעולות באתר תידרש להזין פרטים אישיים כגון: שם, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, סיסמא, מס' ת"ז ופרטי כרטיס אשראי.

     4.3. על פי חוק אין חובה להזין פרטים אישיים. המזין פרטיו האישיים לאתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו בלבד וזאת על מנת להיכלל במאגר המידע של פשוט. ביד כל משתמש ה זכות להימחק ממאגר המידע של פשוט על ידי משלוח הודעה לפשוט באחד מדרכי ההתקשרות המופיעים בתקנון זה.

     4.4. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. פשוט תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לפשוט ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

     4.5. על המשתמש להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. פשוט שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחייבות זו תופר ע"י המשתמש.

 

5. סודיות ופרטיות

     5.1. אנו בפשוט מכבדים את הפרטיות של כל לקוחותינו ועושים את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיכם האישיים.
פשוט מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה שנמסרו לה בעת ביצוע פעולות באתר. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של פשוט אך ולא יועברו על ידי פשוט לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך קידום מטרות פשוט.

     5.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1 לעיל, פשוט לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן :

          5.2.1. במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בפשוט ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

          5.2.2. במקרה שבו הלקוח עשה שימוש בשירותי פשוט לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

          5.2.3. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם פשוט או מי מטעמה;

          5.2.4. במקרה בו התקבל בידי פשוט צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על פשוט חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

          5.2.5. לקוח/ה שבכוונתם למכור את המוצרים או השירותים שנרכשו באתר לצד ג׳.

          5.2.6. לקוח/ה שהזין לאתר פרטים שגויים אודותיו במתכוון.

          5.2.7. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין פשוט.

     5.3. באישור תקנון זה הינך מסכים לכך שפשוט תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו"ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת לפשוט כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר פשוט, הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל על מנת לשכלל ולפתח את מערכת האתר לצורך קידום מטרות פשוט. על אף האמור בסעיף 5.2 פשוט רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

6. שימוש ב- cookies:

     6.1. על מנת שלא תצטרך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם שתבקר באתר במדור המחייב רישום ועל מנת לשפר את חווייתך מהאתר, פשוט תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות(cookies) . כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookies אך יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי בסירוב משתמש לקבלcookies- .

     6.2. השרת של פשוט עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש המידע כולל בין היתר, כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, האתר שהפנה את המשתמש אל אתר פשוט וכ"ד. פשוט עשויה להשתמש במגוון שירותים של צדדים שלישים על מנת לספק ללקוח את השירות אשר במסגרתם עשוי להיאסף מידע על הלקוחות בידי הצדדים השלישיים.

 

7. רכישות ותשלומים

     7.1. ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע"י בעל כרטיס האשראי.

     7.2. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש לבצע רכישת נכס ו/או שירות , תבוטל הרכישה ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏החזרות, יחולו.

     7.3. המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של הנכס או השירות לרבות רכיב המע"מ ולמעט רכיב המשלוח אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום.

     7.4. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים, רשאית פשוט לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

     7.5. ניתן לשלם בתשלומים, בהתאם למדיניות הנהוגה בחברת האשראי של בעל הכרטיס.

     7.6. התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגטלית, ומאושרים ע״י מס הכנסה.

 

8. רכישה בטוחה

     8.1. פשוט שמה לה למטרה להוות מקום בטוח לרכישות און ליין ובאמצעות מכשיר טלפון ולהישאר מעודכנת בכל עת בתקני האבטחה המתקדמים ביותר ובמנגנוני הסליקה הבטוחים ביותר.

עמוד הסליקה באתר הינו עמוד עצמאי ומאובטח (iframe) אשר עומד בבדיקות ובתקני האבטחה המתקדמים בשוק. העברת המידע בין הלקוחות לשרתי פשוט (לרבות פרטי תשלום ו/או כרטיסי אשראי) נעשית באופן מוצפן בטכנולוגיית ssl ועל פי תקן pci level 1.

     8.2. הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות פשוט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור על-ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו, למרות אמצעי האבטחה שנוקטת פשוט, לחדור למידע אשר שמור ואגור בידי פשוט ו/ או להשתמש בו לרעה ו/או בתקלה שנבעה מכוח עליון, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פשוט.

 

9. החזרות, זיכויים וביטולים

     9.1. משתמש יהא רשאי לבטל את רכישת הנכס ו/או השירות בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן על ידי שליחת הודעה בכתב, בתוך 14 יום ממועד קבלת הנכס בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מבניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי (המאוחר מבניהם). הודעת ביטול בכתב כאמור תישלח בדואר רשום לכתובת פשוט או בדואר אלקטרוני לכתובת pashutli@gmail.com@gmail.com ובה יפרט המשתמש את שמו ומספר הזהות שלו, פרטים ליצירת קשר ואת סיבת הביטול.

     9.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא יהיה רשאי משתמש לבטל עסקה לרכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

     9.3. ביטול כאמור יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן לרבות הדרישה מצד החברה לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% משווי העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם (" דמי טיפול").

     9.4. במידה ולקוח החליט לבטל רכישה לאחר שהנכס נשלח אליו, באחריותו לדאוג להחזרת הנכס לפשוט בכתובת המובאת להלן. רק לאחר שהנכס יתקבל בכתובת פשוט ויימצא שלם, לא פגום, ארוזים באריזתם המקורית שלא נעשה בו שימוש ובהצגת חשבונית או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה ותנאיה, יאושר למשתמש החזר על עלות הנכס, בניכוי דמי ביטול אשר יבוצע בתוך 14 ימים.


10. ביטול רכישה מצד פשוט

     10.1. פשוט תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

     10.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, ופשוט תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם.

     10.3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פשוט ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

11. מוצרים שאזלו מהמלאי

     11.1. פשוט עושה את מירב המאמצים לתחזק את מלאי המוצרים בהתאם לנדרש ולעדכן את מערכת האתר ביציאת מוצר מהמלאי, עם זאת ייתכנו מקרים חריגים בהם יצא מוצר מהמלאי ולא יעודכן במערכת החנות. במקרה כזה, בו יזמין לקוח מוצר שאינו במלאי, פשוט תפעל לזיכוי או פיצוי הלקוח כראות עיניה. במידה והלקוח לא יסכים לפיצוי/זיכוי שיוצעו לו, פשוט תבטל את העסקה ותחזיר ללקוח את מלוא הסכום כולל דמי משלוח (למעט מקרים בהם מוצרים אחרים מאותה רכישה כן נשלחו ללקוח). פשוט  לא תישא בשום טענה, תביעה או דרישה מצד הלקוח בגין מוצרים שאזלו זמנית מהמלאי, וזאת כמובן בהתאם לתנאי הזיכוי שפורטו לעיל.

 

12. משלוחים וזמני אספקה

     12.1. בסוף תהליך הרכישה באתר (בשלב הקופה) מתווסף מחיר משלוח המוצר/ים ללקוח (זאת בנוסף למחיר המוצר המוצג באתר). מחיר זה משתנה בהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח ועלול להשתנות מעת לעת, בכפוף למחירי חברת השליחויות.

     12.2. איסוף עצמי מהחנות ברח׳ הנדיב 10, גבעתיים. מומלץ להתקשר לפני ההגעה לטלפון 053-715-0003 בשעות הפעילות.

     12.3. פשוט תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות המרבית, תוך המועד הנקוב בעסקת המכירה של המוצר הספציפי אלא אם כן נאמר אחרת.

     12.4. אריזות ומשלוחים מתבצעים בימים א׳-ה׳. המשלוחים מתבצעים ע״י שליחים מנוסים המגיעים עד הבית ולא באמצעות דואר ישראל.

     12.5. פשוט לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

     12.6. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

     12.7. פשוט תפעל על מנת לארוז את המוצרים באופן הראוי, המוגן והמקצועי ביותר אך למרות זאת ייתכן ויגרם להן נזק במהלך המשלוח. בקרות מקרה כאמור יחולו הוראות סעיף החזרות, לתקנון זה.

     12.8. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

     12.9. יובהר כי דמי המשלוח בהם יחוייב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

 

 

13. דין ושיפוט

     13.1. הדין החל על פרשנות ויישום תקנון זה ועל הפעולות המתבצעות באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. במקרה של מחלוקת ו/או סכסוך תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב- יפו הסמכות הבלעדית לדון בהם.

 

אנו מקווים שתיהנו מהגלישה באתר, מהביקור בחנות, מהשימוש במוצרים שתרכשו ומהלמידה מהתכנים שמלווים את המוצרים.

בברכה,

פשוט.